Regulaminy


Zasady
korzystania z pomieszczeń biblioteki

§
7.1. Zasady korzystania z czytelni.

1) Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły;
2) Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich, w zmiennym
    obuwiu;
3) Plecaki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu;
4) W czytelni obowiązuje cisza;
5) W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. ze zbiorów czytelni
    i wypożyczalni;
6) Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism oraz zbiorów znajdujących
    się na regałach otwartych, a innych zbiorów za pośrednictwem
    bibliotekarza;
7) Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje
    się bibliotekarzowi;
8) Jednorazowo można korzystać z dwóch książek.
9) Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone
    do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego
    dnia.

§
8.1. Zasady wypożyczania do domu.

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie na podstawie
  zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i pracownicy szkoły na
  podstawie zatrudnienia oraz rodzice;
2. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 4 książki na okres
  1 miesiąca;
3. Za książki wypożyczone do klasopracowni odpowiedzialność ponosi
  nauczyciel, który te książki wypożyczył;
4. Nauczyciel jest zobligowany do rozliczania się z biblioteką z książek
  wypożyczonych do pracowni przedmiotowych przed końcem roku
  szkolnego;
5. W wypożyczalni należy zachowywać się cicho;
6. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku
  ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić do biblioteki
  książkę taką samą lub wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza 
  odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej)
  książki;
7.Termin zwrotu książek, podręczników i innych materiałów bibliotecznych
  upływa w danym roku: dla uczniów najpóźniej do klasyfikacyjnej Rady
  Pedagogicznej, dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych na podstawie
  umowy o pracę z dniem zakończenia roku szkolnego, nauczyciele i
  pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, zdrowotnych lub
   innych długotrwałych zwolnieniach  zobowiązani są do zwrotu
  wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
8.Nauczyciele i pracownicy szkoły, kończący pracę w Zespole Szkół
  bezwzględnie zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z
  biblioteką.
9.Użytkownik biblioteki zobowiązany jest do szanowania mienia szkoły, 
§
9.1. Zasady korzystania z komputerów.


1.Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie naszej
  szkoły.
2.Komputery służą do celów edukacyjnych.
3.Przy stanowisku komputerowym może przebywać tylko jedna osoba.
4.Stanowiska komputerowe włącza i wyłącza bibliotekarz.
5.W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z komputerów mogą
  być wprowadzone limity czasowe.
6.Korzystający z komputera odpowiada materialnie zastanowisko i 
  wyrządzone szkody.
7. Użytkownik ma obowiązek informować bibliotekarza o wszelkim
  nieprawidłowym działaniu komputera.
8. Użytkownikowi absolutnie nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w
  strukturze danych na dyskach komputerów (wgrywać własnych programów,
  kasować zainstalowanych).

§ 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad
  bibliotekarz ma prawo do powiadomienia o zaistniałej sytuacji
  wychowawcę ucznia i dyrektora szkoły.

§ 11. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i
  oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest 
  niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice
  lub opiekunowie.

§ 12. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami
  niniejszego regulaminu leży w kompetencjach dyrektora szkoły.

§ 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 września 2017r.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania