Regulaminy


 

Regulamin wypożyczalni 

 

 •   Biblioteka jest między przedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji. 
 •   W wypożyczalni obowiązuje cisza. 
 •   Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice
 •   Wypozyczalnia udostepnia zbiory od 15 wrzesnia do końca maja w godz: 8.00 - 16.00
 •   Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres jednego miesiąca. 
 •   W uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza można wypożyczyć większą ilość książek. 
 •   Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki. 
 •   W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek, wybraną książkę należy przekazać bibliotekarzowi w celu jej wypożyczenia. 
 •   Korzystając z wolnego dostępu do półek należy pamiętać  

o przestrzeganiu ładu i porządku. 

 •   Wypożyczone książki należy szanować. 

Regulamin czytelni 

 

1.  Czytelnia jest miejscem cichej pracy. 

2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni  

    pracownicy szkoły oraz rodzice w godz. 8.00-16.00 

3.  Do czytelni wchodzimy bez okryć wierzchnich, w zmienionym 

   obuwiu

        Zabrania się również spożywania posiłków. 

    4. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, 

czasopism oraz zbiorów multimedialnych wyłącznie na  

miejscu. 

    5. Czytelnik jest odpowiedzialny za książki, czasopisma i inne 

 zbiory z których korzystał. 

    6. Przed opuszczeniem czytelni, czasopisma czytelnik odnosi na  

        ustalone miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi. 

    7. Korzystając z czytelni, użytkownik zobowiązany jest do  

        wpisania się do zeszytu odwiedzin. 

Regulamin 
Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej 

 

    1. Centrum służy uczniom i pracownikomszkoły jako źródło  

   wiedzyi i informacji. Komputer w bibliotece przeznaczony jest 

   do wyszukiwania informacji w sieci Internet potrzebnych 

    w przygotowaniu się do lekcji oraz korzystania z programów     

        komputerowych. 

2.Centrum jest czynne w godz.8.30 – 15.30

          Zabrania się korzystania z komputerów w czasie przerw 

 międzylekcyjnych. 

          Zabrania się korzystania z gier komputerowych

3. Uczeń może korzystać z komputera poza swoimi godzinami  

lekcyjnymi. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu  

          zgody dyżurującego nauczyciela bibliotekarza. 

    4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do

zeszytu rejestrującego użytkowników na danym stanowisku komputerowym Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.  Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godziny lekcyjnej.  

Czas ten może ulec wydłużeniu do 1 godziny zegarowej – jeżeli nie  

będzie wielu chętnych. 

    5. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, włączać i wyłączać  jednostkę centralną, wgrywać własnych programów, 

kasować zainstalowanych, rozłączać przewodów. 

    6. Zabrania się wkładania własnych dyskietek i płyt CD do 

     stacji dysków bez zgody nauczyciela. Dyskietka przed  

     użyciem musi zostać sformatowana przez nauczyciela bibliotekarza. 

    7. Za niestosowanie się do regulaminu nakładane będą kary:  

naprawienie wyrządzonych szkód oraz zakaz korzystania 

z komputera przez wyznaczony czas. 

 

Prawa i obowiązki czytelnika

 

 • Czytelnik ma prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 •  Korzystając z biblioteki, Czytelnik jest zobowiązany do dbałości o wypożyczone książki i inne materiały.
 •   Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczone materiały, jest zobowiązany do odkupienia zgubionego lub zniszczonego dokumentu.
 •   Korzystając z biblioteki, Czytelnik ma prawo do pomocy ze strony bibliotekarza  w poszukiwaniu materiałów na interesujący  temat. 
 • Czytelnik opuszczający naszą szkołę jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych materiałów. 
 •  Nauczycielu, wychowawco, łączniku klasowy – współpracuj z nauczycielami bibliotekarzami,  by czytelnictwo w Twojej klasie było zadowalające! 
Kreator stron internetowych - strona bez programowania